16-06-2014 THAI BABA FINAL SHOT GAME

บน….16 มิถุนายน 2557

หลักร้อย (H) : 145678———> ข้อมูล อ. หยดทิพย์
หลักสิบ (T) : 03————–> ข้อมูล คุณ KAMTAI
หลักหน่วย (F) : 02569———> ข้อมูล LLC/X-GLO

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

Continue reading 16-06-2014 THAI BABA FINAL SHOT GAME

THAI BABA FINAL GAME SETS FOR 2-5-2014

THAI BABA FINAL GAME SETS FOR 2-5-2014

งวด 16-4-57 ออก 406
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 36,340,036,46
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 4 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
016-034-060-062-066-068-143-146-164-304
306-316-336-342-345-346-348-361-363-364
366-367-374-376-384-394-403-406-413-416
430-431-433-434-435-436-439-443-446-462
463-464-466-467-469-476-483-486-493-543
560-606-607-614-630-631-632-635-636-637
640-641-642-644-647-648-650-653-654-660
663-670-684-746-806-843-863-864-906-946
(80 ชุด/รวมทั้งหมด 80 ชุด)

Continue reading THAI BABA FINAL GAME SETS FOR 2-5-2014