16-06-2014 THAI BABA FINAL SHOT GAME

บน….16 มิถุนายน 2557

หลักร้อย (H) : 145678———> ข้อมูล อ. หยดทิพย์
หลักสิบ (T) : 03————–> ข้อมูล คุณ KAMTAI
หลักหน่วย (F) : 02569———> ข้อมูล LLC/X-GLO

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

Continue reading

THAI BABA FINAL GAME SETS FOR 2-5-2014

THAI BABA FINAL GAME SETS FOR 2-5-2014

งวด 16-4-57 ออก 406
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 36,340,036,46
สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 4 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
016-034-060-062-066-068-143-146-164-304
306-316-336-342-345-346-348-361-363-364
366-367-374-376-384-394-403-406-413-416
430-431-433-434-435-436-439-443-446-462
463-464-466-467-469-476-483-486-493-543
560-606-607-614-630-631-632-635-636-637
640-641-642-644-647-648-650-653-654-660
663-670-684-746-806-843-863-864-906-946
(80 ชุด/รวมทั้งหมด 80 ชุด)

Continue reading

THAI MASTER 2 DOWN PAIRS GAME FOR 16-03-2014

THAI MASTER 2 DOWN PAIRS GAME FOR 16-03-2014

เด่นล่าง ปี 2557  เสียดายไม่ได้เก็บข้อมูลก่อนหน้านี้ หนังสือก็เพิ่งสะสม
งวด 16 ธันวาคม 2556
06 07 12 25 27 36 38 56 57 59
67 68 89 17 18 24 26 28 34 35
37 46 58 78 79 08 13 14 15 16
23 39 47 49  (34 ชุด)

ออก 79
——————————————-
งวด 30 ธันวามคม 2556 (ไม่มีข้อมูล)
——————————————-
งวด 16 มกราคม 2557
14 17 24 27 34 38 57 58 67 04
07 12 13 15 25 26 29 35 45 47
48 59 78 79 06 05 16 18 28 36
37 39 46 49 56 58 69 (37 ชุด)

ออก 52
—————————————-
งวด 1 กุมภาพันธ์ 2557
17 19 25 27 35 36 59 68 89 06
07 08 09 14 15 16 23 28 29 48
56 57 67 18 34 38 45 47 58 69 (30 ชุด)

ออก 95
———————————————-
16 กุมภาพันธ์ 2557
16 19 23 28 29 39 48 67 08 09
12 13 14 18 25 26 46 49 59 68
69 02 01 02 06 07 17 24 34 36
37 45 47 56 78 79 89 (37 ชุด)

ออก 01

Continue reading